UAB „Energy Advice“, įgyvendina projektą „UAB „Energy Advice“ eksporto rinkų plėtra dalyvaujant parodose“ Nr. 02-036-K-0051. Bendra projekto vertė – 153 387,00 Eur, iš kurių 74 013,02 Eur sudaro Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 4-438 „Dėl Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo pakeitimo“ patvirtinimo (su vėliausiais pakeitimais), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką.

Projekto veiklos nukreiptos UAB „Energy Advice“ produkcijos eksporto skatinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai, įmonės konkurencingumo didinimui.

Investicijas planuojama skirti MVĮ ir jos produkcijos pristatymui užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

UAB „Energy Advice“ dirba informacinių technologijų rinkoje ir veikia kompiuterinio programavimo srityje.

Kadangi įmonė yra užėmusi nemažą Lietuvos rinkos dalį, yra bandoma didinti įmonės apyvartą ieškant užsienio rinkų, pirmieji žingsniai jau yra padaryti, įmonė yra pradėjusi eksporto veiklas, tačiau norint didesniu mastu išplėsti eksportą, reikalinga išsamiai pristatyti savo produkciją parodose, o tam reikalingos nemažos investicijos. Įmonė neturi galimybių projekto įgyvendinti nuosavomis lėšomis, todėl reikalingas išorinis paramos šaltinis, nes yra neišnaudojama galimybė vykdyti eksporto plėtrą. Projekto tikslas – užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo.

Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su įmonės paslaugomis susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins UAB „Energy Advice“ paslaugų kokybę, turimą ilgametę patirtį. Šiuo metu įmonė savo paslaugas jau eksportuoja, tačiau siekia geriau išnaudoti turimą potencialą, todėl ketina išplėsti eksportą dalyvaudama parodose. Susidomėjimas iš užsienio šalių jau pastebimas. Parodos pasirinktos dėl savo mąsto ir plačiai apimamo dalyvių bei lankytojų spektro. Išskiriamos pagrindinė eksporto kryptys – aukštą IT technologijų išsivystymo lygį bei didžiulį vystymosi potencialą įmonės veiklos sektoriuje turinčios šalys. Laiku užmezgus reikiamus kontaktus šiose rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį.

Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas per 3 metus po projekto akumuliuotai sudarys 310 225 Eur.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2026 m. lapkričio mėn.

Paieška