Pramonės įrenginių ir technologinių procesų Energijos vartojimo auditas

Energijos taupymas bei jos vartojimo mažinimas yra aktualus daugeliui įmonių. Energijos vartojimo efektyvumo esmė – visų rūšių energijos šaltinių tausojimas. Pramonės įrenginių ir technologinių procesų energetinis auditas padeda nustatyti priemones, kurios padės siekti energetinio efektyvumo.

Audito tikslas – identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo  mažinimo galimybes ir numatyti technines bei organizacines priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti. Auditas apima visas pramonės įmonėje vartojamas energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus.

Energetinio audito nauda:

 • Identifikuojamas didžiausias galimas energijos ir išlaidų sutaupymo potencialas;
 • Aptinkami sistemos techniniai, operatyviniai, technologiniai trūkumai;
 • Rekomenduojamos konkrečios techninės taupymo priemonės, jų parametrai;
 • Apskaičiuojamos taupymo priemonių įgyvendinimui reikalingos investijos, atsiperkamumas;
 • Pasiūloma priemonių įgyvendinimo tvarka;
 • Energetinis auditas - efektyvi techninė, ekonominė ir vadybinė priemonė, priimant investicinius sprendimus.

Auditas atliekamas įvertinant:

 • energijos sąnaudas vykstantiems technologiniams procesams ir technologiniuose įrenginiuose;
 • pastato energijos sąnaudas, skirtas pastate dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti;
 • energijos sąnaudas eksploatuojamose keleivių ir krovinių vežimo keliais transporto priemonėse.

Energy Advice turi teisę atlikti auditus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus:

 • Suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditus pastatuose.
 • Suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditus įrenginiuose ir technologiniams procesams.

Auditai atliekami vadovaujantis: