Priemonės „AUDITAS PRAMONEI LT NR.3“ kvietimas teikti paraiškas

2018 m birželio 25 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę  „Auditas pramonei LT NR. 3“.

Kvietimo tikslas: skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

 Tinkamas pareiškėjas:
1. Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.
2. Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.

Finansavimo dydis
 • Labai mažai, mažai įmonei – iki 10 000 Eur;
 • Vidutinei, didelei įmonei – iki 18 000 Eur
Finansavimo intensyvumas
 • 70 proc. labai mažai, mažai įmonei;
 • 60 proc. vidutinei įmonei;
 • 50 proc. didelei įmonei.
Finansuojamos veiklos: 
Išlaidos tyrimams – energijos vartojimo auditui pramonės įmonėse atlikti (perkant paslaugą).
Kiti rekalavimai:
 • Pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės produkcijos negali būti mažesnė negu 579 240 Eur (skaičiuojant vidurkį už dvejus praėjusius finansinius metus);
 • Jeigu pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė, ji turi būti atlikusi pagal Direktyvą 2012/27/ES privalomąjį energijos
  vartojimo auditą;
 • Energijos vartojimo auditus atliks nustatyta tvarka atestuoti fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys, turintys atestuotus auditorius;
 • Atlikus energijos vartojimo auditą turi būti parengta energijos vartojimo audito ataskaita. Auditas turi apimti visas pramonės įmonėje vartojamas energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus.
Kvietimas galioja iki 2018.08.27
Išsamesnė informacija LVPA svetainėje http://lvpa.lt/lt/paraiskos/auditas-pramonei-lt-nr.-3-762