shutterstock_123580039Pramonės įrenginių ir technologinių procesų Energijos vartojimo auditas

Energijos taupymas bei jos vartojimo mažinimas yra aktualus daugeliui įmonių. Energijos vartojimo efektyvumo esmė – visų rūšių energijos šaltinių tausojimas, t.y., esamais įmonės gamybiniais pajėgumais palaikant tą patį ar netgi geresnį gamybos lygį, bet sunaudojant mažiau energijos.

Audito tikslas – identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo  mažinimo galimybes ir numatyti technines bei organizacines priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti. Auditas apima visas pramonės įmonėje vartojamas energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus.

Auditas atliekamas įvertinant:

  • pastato energijos sąnaudas, dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti;
  • energijos sąnaudas vykstantiems technologiniams procesams ir technologiniuose įrenginiuose.

Energy Advice turi teisę atlikti auditus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus:

  • Suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose.
  • Suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams.

Auditai atliekami vadovaujantis “Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika”, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Direktyva 2012/27/ES bei Europos standartu LST EN 16247.